Informace pro spotřebitele

před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a násl. OZ

Společnost provozující e-shop http://fluffyoak.cz je Fluffy Oak s.r.o., se sídlem Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 028 45 172, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 82699.

Další kontaktní údaje hello@fluffyoak.cz nebo 606 479 240

Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://fluffyoak.cz a je určeno pro prodej přes tento e-shop, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH

Způsoby platby:

 • Platba v hotovosti
 • Platba na dobírku
 • Platba převodem na účet - zboží je rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od uskutečnění objednávky. Objednávka je označena za zaplacenou v momentě připsání částky na účet Prodávajícího. Jestliže během této lhůty platba nedorazí, Prodávající je oprávněn objednávku stornovat.

Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Způsoby dopravy

Náklady na dopravu

Česká republika - platba na dobírku

 • Zásilkovna (Z-Point) - 64 Kč s DPH
 • Geis - 109 Kč s DPH

Česká republika - platba převodem na účet

 • Zásilkovna (Z-Point) - 49 Kč s DPH
 • Geis - 79 Kč s DPH

Nepřevezme-li kupující zboží a Fluffy Oak s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Fluffy Oak s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět Fluffy Oak s.r.o. je v maximální odhadované výši 200,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 2 let. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů.

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!

V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k Fluffy Oak s.r.o. hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
Reklamaci vyřídí Fluffy Oak s.r.o. neprodleně, nejdéle do 30-ti dnů.

Reklamované zboží zasílejte na adresu:
Fluffy Oak s.r.o.
Bohunická 403/55a
Horní Heršpice
619 00 Brno

Zboží zasílejte pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána.

Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude požadováno vrácení dárku, na který z hodnoty konečné ceny nemá kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude vrácen.

Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal)

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:

 • odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou),
 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení kupujícího od smlouvy.

Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).

Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

 • odstranění vady opravou,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží na adresu Fluffy Oak s.r.o., Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno. Náklady na poplatek za přepravu je v maximální odhadované výši 200,- Kč.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru – společnost Fluffy Oak s.r.o. není spojena s žádnou institucí, která by vyřizovala mimosoudní vyřizování stížností. V případě stížností je možno se obrátit na jednatele společnosti Veroniku Sedlákovou, tel. 606 479 240, adresa Fluffy Oak s.r.o., Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, email hello@fluffyoak.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce a Živnostenský úřad.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem: Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Fluffy Oak s.r.o., Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Fluffy Oak s.r.o., Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí spotřebiteli společnost Fluffy Oak s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností Fluffy Oak s.r.o.). Pro vrácení plateb použije společnost Fluffy Oak s.r.o. stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou spotřebiteli další náklady. S vrácením platby počká společnost Fluffy Oak s.r.o. do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží (včetně případného dárku, který spotřebitel obdržel k objednávce) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu Fluffy Oak s.r.o., Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Náklady na poplatek za přepravu v maximální odhadované výši 200,- Kč. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím (vč. dárku) jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě,

 • že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u Fluffy Oak s.r.o. uložena, spotřebiteli k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Fluffy Oak s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:

 • Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ a obchodních podmínek
 • Prohlížení presentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
 • Vybrané zboží vložit do košíku
 • Zobrazit košík s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena i celková cena za zboží bez dopravy
 • Pokračovat na další krok a zadat dopravu zboží a platbu za zboží, poté se zobrazí celková cena za zboží, dopravu a způsob platby
 • Pokračovat na další krok a zadat fakturační údaje, dodací adresu, odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy, potvrzení pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ, možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup (registrace), připojení poznámky, přihlášení (nepovinné) k odběru novinek, akcí a slev. Po vyplnění se již objednávka potvrzuje, do doby potvrzení je možno se vracet a jednotlivé údaje a obsah košíku měnit a kontrolovat. Nakonec se potvrdí závazně objednávka tlačítkem Dokončit objednávku. Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
 • Po potvrzení bude na zadaný email neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva a obchodní podmínky.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát 
Fluffy Oak s.r.o., Bohunická 403/55a, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) .......................................................................................................................................
Datum objednání (*) /datum obdržení (*).....................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ................................................................................
......................................................................................................................................................,
Adresa spotřebitele/spotřebitelů..............................................................................................................
......................................................................................................................................................,

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.